POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE PANMAR

Klauzula informacyjna sprzedaż węgla


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zawarcia umowy zakupu węgla, również przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych, w związku z zakupem węgla, narzucone zostało na PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039).
Ponadto Pani/Pana dane osobowe, mogą być przez nas przetwarzane w celu zbadania Pani/Pana sytuacji finansowej, w związku z ubieganiem się o preferencyjne warunki zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu, przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.
Oraz gdy zajdzie taka sytuacja, dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. należności, w związku z zaległościami w płatnościach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – rozumianego jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania zawartej umowy oraz w okresie do 5 lub 6 lat od momentu dokonania zakupu, zgodnie z wytycznymi nałożonymi na nas, przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039), jak również przez czas ewentualnego dochodzenia roszczeń, z tytułu nieuregulowanych zobowiązań.
Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom wspierającym nas pod względem teleinformatycznym, realizującym dla nas transport towaru, jak również podmiotom odpowiedzialnym za ochronę fizyczną obiektów należących do PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. a także do podmiotów zajmujących się wydobyciem węgla oraz pośredniczących
w zakupie i sprzedaży węgla. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich, na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz uzyskania ich kopii, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna - wypożyczanie pojazdów - Serwis Samochodowy


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zawarcia umowy, również przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych, narzucone zostało na PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 86, 650).
Gdy zajdzie taka sytuacja, dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. należności lub roszczeń z tytułu wyrządzonej szkody w pojeździe, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – rozumianego jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania zawartej umowy oraz
w okresie do 5 lub 6 lat od momentu dokonania realizacji umowy, zgodnie z wytycznymi nałożonymi na nas, przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650).
Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom wspierającym nas pod względem teleinformatycznym, uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa oraz firm ubezpieczeniowych. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz uzyskania ich kopii, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna - monitoring


Na podstawie art. 13 RODO, niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zakresie: imię, nazwisko, numer i seria dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu, data wjazdu/wyjazdu, cel wizyty - jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego celu przetwarzania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego obszaru należącego do Spółki.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ich nadpisania.
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do działających w naszym imieniu pracowników firmy ochrony osób i mienia, upoważnieniom pracownikom Spółki oraz do podmiotów upoważnionych do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna serwis pojazdów


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zawarcia umowy serwisowej, również przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych, narzucone zostało na PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 86, 650).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do 5 lub 6 lat od momentu dokonania realizacji umowy, zgodnie z wytycznymi nałożonymi na nas, przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650).
Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom wspierającym nas pod względem teleinformatycznym, uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa oraz rzeczoznawców, w sytuacji gdyby kwestionowana byłaby wykonana przez nas usługa serwisowa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz uzyskania ich kopii, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna - SKP - badania techniczne


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naprawy pojazdu, a w przypadku udzielenia zgody w celu powiadamiania
o kolejnym terminie badania technicznego pojazdu lub w celu informowania o przeprowadzanych akcjach marketingowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy, jak również wymóg prawny wynikający z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 79,106, 138, 317,650) oraz w stosownych wypadkach – udzielona zgoda na przetwarzanie danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu.
Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom obsługującym nas pod względem teleinformatycznym oraz organom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia (po ustaniu okresu przewidzianego przepisami prawa jak również w sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie innych danych niż wymagane przepisami prawa wskazanymi powyżej), a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Sprzedaż drewna


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zawarcia umowy, również przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych, narzucone zostało na PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 86, 650).

Ponadto Pani/Pana dane osobowe, mogą być przez nas przetwarzane w celu zbadania Pani/Pana sytuacji finansowej, w związku z ubieganiem się o preferencyjne warunki zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu, przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.

Gdy zajdzie taka sytuacja, dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. należności, w związku z zaległościami w płatnościach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – rozumianego jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania zawartej umowy oraz
w okresie do 5 lub 6 lat od momentu dokonania zakupu, zgodnie z wytycznymi nałożonymi na nas, przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650), jak również przez czas ewentualnego dochodzenia roszczeń, z tytułu nieuregulowanych zobowiązań.

Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom wspierającym nas pod względem teleinformatycznym oraz realizującym dla nas transport towaru lub firm montażowych, działających w naszym imieniu (gdy dokonała/dokonał Pani/Pan zakupu towaru z usługą montażu). W sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, przekażemy Pani/Pana dane osobowe, do firm montażowych, działających na Pani/Pana zlecenie. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich, na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz uzyskania ich kopii, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna - Kontrahenci


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z zawarciem i obsługą umów, jak również utrzymywaniem kontaktów biznesowych.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i utrzymywania relacji biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy, przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes PANMAR Czekańska Szmyd SP.J., jakim jest utrzymanie relacji biznesowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości) lub do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, jak również realizujących dostawę towaru czy też świadczących dla nas usług w zakresie ochrony fizycznej oraz do podmiotów uprawnionych do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, uzyskania ich kopii a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna - Ruch osobowy


Na podstawie art. 13 RODO, niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zakresie: imię, nazwisko, numer i seria dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu, data wjazdu/wyjazdu, cel wizyty - jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki.
Przekazanie danych osobowych jest podyktowane prawnie usprawiedliwionym interesem Spółki, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i ewidencji osób przebywających na terenie należącym do Spółki.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 lat od momentu zarejestrowania wizyty w ewidencji.
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, działających w naszym imieniu pracownikom firmy ochrony osób i mienia oraz upoważnieniom pracownikom Spółki. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Badanie finansowe


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zawarcia umowy zakupu węgla / drewna również przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych, w związku z zakupem węgla / drewna, narzucone zostało na PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039).

Ponadto Pani/Pana dane osobowe, mogą być przez nas przetwarzane w celu zbadania Pani/Pana sytuacji finansowej, w związku z ubieganiem się o preferencyjne warunki zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu, przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.

Oraz gdy zajdzie taka sytuacja, dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. należności, w związku z zaległościami w płatnościach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – rozumianego jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania zawartej umowy oraz
w okresie do 5 lub 6 lat od momentu dokonania zakupu, zgodnie z wytycznymi nałożonymi na nas, przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039), jak również przez czas ewentualnego dochodzenia roszczeń, z tytułu nieuregulowanych zobowiązań.

Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom wspierającym nas pod względem teleinformatycznym oraz pośredniczącym w zakupie i sprzedaży węgla, w tym badaniu również wykonującym na nasze zlecenie badania Pani/Pana sytuacji finansowej. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich, na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz uzyskania ich kopii, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna - rekrutacja


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.

Przekazanie CV oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne a brak wyrażenia zgody, spowoduje że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda.

Pani/Pana CV będzie przechowywany do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub maksymalnie do 3 miesięcy, od momentu wpłynięcia do nas CV.

Pani/Pana dane osobowe, możemy przekazywać podmiotom, realizującym na nasze zlecenie, badania medycyny pracy oraz obsługującym nas w zakresie teleinformatycznym. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania danych, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana CV, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.