car

BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODÓW A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Czy badania techniczne pojazdu są konieczne?
Tak!. O obowiązku kontroli stanu technicznego pojazdu mówi ustawa „Prawo o ruchu drogowym”
(DzU nr.98 z dnia 19.08.1997r.). Zawiera ona uregulowania dotyczące systemu organizacji stacji kontroli
pojazdów i przeprowadzanych w nich badań technicznych pojazdów.
Po co te badania?
Najważnijszym celem istniejącego systemu badań technicznych jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania
pojazdów drogowych z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Badanie techniczne pojazdu
polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym, określonym w Ustawie i rozporządzeniu.
Kto i kiedy?
Zapisy zawarte w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” nakładające na właściciela pojazdu obowiązek przedstawienia
go do badania technicznego w ustalonych okresach i przypadkach.
- Pierwsze badanie techniczne przeprowadza się przed pierwszą rejestracją.
- okresowe badanie techniczne
Samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dmc do 3,5t, ciągnika rolniczego, motocykla lub przyczepy
przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem 2 lat od dnia
przeprowadzenia badania i następnie corocznie.

Gdzie?  
Do przeprowadzania badań technicznych pojazdów mogą być upoważnione jednostki, które spełniają wymagania
określone w załączniku do rozporządzenia oraz dysponują pracownikami odpowiadającymi wymaganiom określonym
w tym rozporządzeniu. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na jakość badań technicznych jest poziom wyszkolenia
kadry diagnostów. Pracownicy stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań, którzy dokonują badań technicznych,
powinni posiadać odpowiednie, określone przepisami kwalifikacje.

Czy wiesz że:

  • Usterki techniczne pojazdów są jedną z trzech najczęstszych przyczyn  kolizji drogowych
  • Przyczyną kolizji spowodowanych usterkami technicznymi pojazdów była najczęściej:
  • niesprawność układu hamulcowego  - (ok. 30%),
  • nadmiernie zużyte ogumienie - (ok. 25%)
  • usterki świateł pozycyjnych - (ponad 12%).