loga

Zapytanie ofertowe nr 10/2017/UE/1.4.1 z dnia 10.05.2017 r.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

PODSTAWA PRAWNA

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w :

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020,
2) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
3) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinasowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuję się ustawy prawo zamówień publicznych (stan na 07.03.2017 r.)

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty budowlane I etap "Branża Budowlano – Konstrukcyjna" w ramach Zadania I "Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowcowej z autorskimi technologiami wraz z instalacjami " oraz Zadania II "Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego" w miejscowości Szczepańcowa, przy ul. Przemysłowej, gmina Chorkówka na terenie działek nr: ewid. 301/6, 304/1, 305/1, 306/1, 303/5, 399/2 w zakresie:

I. Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami"

1)Budowy "Budynku zaplecza techniczno-administracyjnego" o powierzchni zabudowy 214,68 m2, i powierzchni użytkowej 179,40 m2, kubatura 802,40m3. Zamierzenie inwestycyjne obejmuję wykonanie fundamentów, oraz konstrukcji stalowej budynku z pokryciem ścian, i dachu płytami warstwowymi, stolarka okienna, wentylacja. Budynek jednokondygnacyjny parterowy, niepodpiwniczony, o dachu dwuspadowym.

2) Budowa "Budynku przepompowni wody" – będzie to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bryła budynku prostokątna o wymiarach 10 m x 7,6 m, powierzchnia zabudowy 76,00 m2, powierzchnia użytkowa 67,77 m2, kubatura budynku – 237,20 m3. Do wykonania fundamenty, konstrukcja stalowa budynku, ściany zewnętrzne i dach, podłoga na gruncie, wentylacja i izolacja.

3) Zbiornik wody przeciwpożarowej oraz konstrukcja wsporcza pod działka wodne – Zamierzenie inwestycyjne w ramach tego zapytania ofertowego obejmuje wykonanie płyty fundamentowej pod budowę zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej i konstrukcję wsporczą pod działka wodne D1, D2, D3.

4) Wykonanie instalacji wodno – sanitarnej w budynku zaplecza techniczno-administracyjnego,

5) Wykonanie przyłącza energetycznego z rozdzielniami- Przyłącz energetyczny z rozdzielniami obejmuje budowę głównej rozdzielnicy wraz z liniami kablowymi, rozdzielnicami, całość na działce Wnioskodawcy,

6) Wykonanie instalacji elektrycznej,

7) Wykonanie instalacji oświetlenie terenu bazy surowcowej,

II. "Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego"

1) Budowa wiat do magazynowania mokrego surowca drzewnego w ilości 11 szt. (9 elementowa Wiata 4 segmentowa i 2 elementowa wiata 5 pięciosegmentowa) o łącznej powierzchni 5191,1 m2, powierzchni użytkowej 4 968,00 m2 i kubaturze 33 742,15 m3. Wiaty będą obiektem jednokondygnacyjnym, parterowym, nie podpiwniczonym o dachach jednospadowych w tym wykonanie fundamentów, wzniesienie konstrukcji metalowych, pokrycie dachu, montaż osłon. zapytanie ofertowe nie obejmuje podbudowy terenu i ułożenia kostki brukowej (posadzka na gruncie).

2) Wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji ochrony odgromowej i połączeń wyrównawczych LPS.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego .

Ewentualne wskazane w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji całego zamówienia: 6 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 25.05.2017 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.05.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane nr: 10/2017/UE/1.4.1

Załączniki:

Oświadczenie o braku powiązań,
Wzór formularza oferty,
Wykaz osób zaangażowanych do projektu,
Wykaz robót budowlanych,
Wzór umowy na roboty budowlane,
Dokumentacja projektowa,
Oświadczenie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji zasobów podmiotu trzeciego.
Informacja o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego nr: 10/2017/UE/1.4.1

loga

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach zamówienia publicznego na dostawy nr 9/2017/UE/1.4.1 z dnia 09.05.2017 r.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

II. PODSTAWA PRAWNA
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
2) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
3) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinasowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuję się ustawy prawo zamówień publicznych (stan na 07.03.2017 r.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla przemysłu drzewnego niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego wyrobu tj.:
- Część I
1. Silos – 1 kpl.
- Cześć II
1. Pakowarka automatyczna – 1 kpl.
- Część III
1. Podnośnik nożycowy – 1 kpl.
- Część IV
1. Podnośnik – 2 kpl.
- Część V
1. Sprężarka – 1 kpl.
- Część VI
1. Zbiornik ciśnieniowy – 1 kpl.

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji dla każdej z części przedmiotu zamówienia: do 90 dni liczonych od daty podpisania umowy.

Terminem początkowym jest dzień podpisania umowy, a terminem kończącym jest termin dokonania odbioru. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę na poszczególne części, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna Ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na zadanie pn. "Dostawa urządzeń do obróbki drewna – etap III część………".

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2017 r. o godz. 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.06.2017 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać przedłużenia terminu składania ofert o oznaczony okres.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 9/2017/UE/1.4.1
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 6 – wzór umowy z dostawcą urządzenia

Odpowiedź na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla części I, III, IV, V i unieważnieniu postepowania dla części II, VI.

loga

Zapytanie ofertowe nr 8/2017/UE/1.4.1 z dnia 12.04.2017 r.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

PODSTAWA PRAWNA
Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w :

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
2) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

3) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinasowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuję się ustawy prawo zamówień publicznych (stan na 07.03.2017 r.)
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest "Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami" oraz "Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego" w miejscowości Szczepańcowa, przy ul. Przemysłowej, gmina Chorkówka na terenie działek nr: ewid. 301/6, 304/1, 305/1, 306/1, 303/5, 399/2. Przedmiot zamówienia w ramach w/w zapytania ofertowego obejmuję etap II robot budowlanych - "Branże drogową i instalacje podziemne" w zakresie:

I. Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami"

1) Strefa buforowego składowania surowca o pow.2056,5m2 - Buforowe przechowywanie surowca bez zadaszenia na placach składowych. Strefy wpłyną na ciągłość procesu produkcyjnego.
2) Ciągi komunikacyjne i place załadunkowe o łącznej pow.8598m2– transport surowca, rozładunek/wyładunek, odbywał się będzie przy udziale samochodów i wózków widłowych wymagane jest dostosowanie terenu pod eksploatację, zapewnienie miejsc postojowych.
3) Wykonanie instalacji Wodno – Kanalizacyjnej i Wód Opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym o (pow. 144 m2).
4) Wykonanie ogrodzenia terenu 340 m wraz 2 sztukami bram wjazdowych.

II. "Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego"

1) Wykonanie podbudowy (grunt profilowany, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym i zagęszczonym, podbudowa z kruszywa łamanego, podsypka cementowo – piaskowa) i ułożenie kostki brukowej betonowej od Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego – o łącznej powierzchni 5191,00 m2.

2) Wykonanie odprowadzenia wody z posadzki poprzez montaż wpustów kanalizacji podłogowych z odpływem DN 150 mm do wykonanej wcześniej kanalizacji deszczowej w ramach zadania I.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego .

Ewentualne wskazane w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji całego zamówienia: 6 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 28.04.2017 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.04.2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane nr: 8/2017/UE/1.4.1

Załączniki:

Oświadczenie o braku powiązań,
Wzór formularza oferty,
Wykaz osób zaangażowanych do projektu,
Wykaz robót budowlanych,
Wzór umowy na roboty budowlane,
Dokumentacja projektowa,
Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji zasobów

Informacja o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego nr: 8/2017/UE/1.4.1

loga

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach zamówienia publicznego na dostawy nr 6/2017/UE/1.4.1 z dnia 04.04.2017 r.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

II. PODSTAWA PRAWNA
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
2) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
3) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinasowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuję się ustawy prawo zamówień publicznych (stan na 07.03.2017 r.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatyki do sterowania suszarnią tj.:
1. Technologia suszenia z podwójnym przegrzewem – 1 komplet
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin dostawy Przedmiotu umowy: do 60 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Termin odbioru końcowego Przedmiotu umowy nie później niż do 120 dni od daty uruchomieniu i podpisania protokołu odbioru częściowego Przedmiotu umowy.

Terminem początkowym jest dzień podpisania umowy, a terminem kończącym jest termin dokonania odbioru. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Podkarpacka 16B, 38 – 400 Krosno w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na zadanie pn. "Dostawa automatyki do sterowania suszarnią – technologia suszenia z podwójnym przegrzewem".

Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2017 r. o godz. 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.05.2017 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać przedłużenia terminu składania ofert o oznaczony okres.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 6/2017/UE/1.4.1
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 6 – wzór umowy z dostawcą urządzenia

Informacja o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego nr: 6/2017/UE/1.4.1  

loga

Zapytanie ofertowe nr 7/2017/UE/1.4.1


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

II. PODSTAWA PRAWNA
Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w :

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020,
2) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
3) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinasowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuję się ustawy prawo zamówień publicznych (stan na 07.03.2017 r.)

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest "Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami" oraz "Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego" w miejscowości Szczepańcowa, przy ul. Przemysłowej, gmina Chorkówka na terenie działek nr: ewid. 301/6, 304/1, 305/1, 306/1, 303/5, 399/2. Przedmiot zamówienia w ramach w/w zapytania ofertowego obejmuję etap III robot budowlanych - "Instalacja przeciwpożarowa" w zakresie:

I. Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami w tym:

1)Wykonanie Instalacji tryskaczowej,
2) Instalacja Działek wodnych - bez konstrukcji w wsporczej D1, D2, D3
3) Instalacja zewnętrznego zbiornika zapasu wody – bez płyty fundamentowej,
4) Instalacja Pomp przeciw pożarowych,
5) Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w obiektach Bazy surowcowej.

II. Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego w tym:

1) Instalacja System Sygnalizacji Pożaru we Wiatach do technologii wstępnej ewaporacji wody.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego .

Ewentualne wskazane w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji całego zamówienia: 6 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.04.2017 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.04.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane nr: 7/2017/UE/1.4.1

Załączniki:

Oświadczenie o braku powiązań,
Wzór formularza oferty,
Wykaz osób zaangażowanych do projektu,
Wykaz robót budowlanych,
Wzór umowy na roboty budowlane,
Dokumentacja projektowa,

- Modyfikacja zapytania ofertowego nr: 7_2017_UE_1.4.1,
- Modyfikacja przedmiaru robót w załączniku nr. 6

Informacja o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego nr: 7/2017/UE/1.4.1  

Logo UE

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach zamówienia publicznego na dostawy nr 4/2017/UE/1.3.1 z dnia 28.03.2017 r.

Firma PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna z siedzibą w Krosno (38 – 400), ul. Podkarpacka 16B, działając zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020" w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie konkursu ofert.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

II. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą udzielenia zamówienia są Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 -2020w stosunku, do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ).

III. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego wyrobu tj.:
- Część I
1. Automatyzacja procesu oceny jakościowej kompletacji lamel – 1 kpl.
2. Automatyzacja procesów załadunkowo – rozładunkowych prasy klejenia wysokiej częstotliwości – 1 kpl.
- Cześć II
1. Wielopiła formatująca – 1 kpl.
- Część III
1. Moduł rozładunkowy silosa trocin – 1 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji całego zamówienia: 120 dni liczonych od dnia podpisania umowy.
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 05.05.2017 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.05.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 4/2017/UE/1.3.1
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 6 – wzór umowy z dostawcą urządzenia

Informacja o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego nr: 4/2017/UE/1.3.1  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.4/PO PW/2016


W związku z ubieganiem się przez firmę PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna o dofinansowanie projektu pt.: "Wzrost konkurencyjności Firmy PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna, poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem", w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

II. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności Firmy PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna, poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem” realizowany będzie w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję", I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie udzielania zamówienia - konkursu ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Audytu Wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, którego wynikiem będzie opracowanie Strategii Wzorniczej.

IV. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Planowany termin realizacji zamówienia: w przedziale czasowym - maksymalnie 5 miesięcy - od 1 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., z zastrzeżeniem, że audyt wzorniczy musi rozpocząć się w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z PARP przez Zamawiającego, a okres realizacji projektu nie może przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia projektu.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
  1. Formularz oferty.
  2. Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych
  3. Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego
  4. Wykaz wykonanych co najmniej trzech projektów dotyczących projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek
  5. Wykaz ekspertów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  6. Oświadczenie o ilości podpisanych umów i zdolności do ich wykonania
  7. Informacja o wyborze wykonawcy

Logo UE

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach zamówienia publicznego na dostawy nr 1/2017/UE/1.3.1 z dnia 03.01.2017 r.


Firma PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna z siedzibą w Krosno (38 – 400), ul. Podkarpacka 16B, działając zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020" w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie konkursu ofert.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

II. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą udzielenia zamówienia są Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 -2020w stosunku, do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego wyrobu:
- Część I
Strugarka czterostronna – 1 kpl.
- Cześć II
Przenośnika rolkowego segregacji płyt – 1 kpl.;
- Część III
1. Szlifierki szerokotaśmowej – 1 kpl.;
2. Szlifierki matującej – 1 kpl.
3. Urządzenie do utwardzania UV – 1 kpl.
- Część IV
1. Maszyny szczotkującej nr 1 – 1 kpl;
2. Maszyny szczotkującej nr 2 – 1 kpl.;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji całego zamówienia: 120 dni liczonych od dnia podpisania umowy.
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 13.02.2017 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.02.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 1/2017/UE/1.3.1
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 6 – wzór umowy z dostawcą urządzenia

Informacja o wyborze wykonawcy

loga

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/UE/3.2.2
na zadanie pn. "Budowa hali magazynowo - logistycznej wraz z wiatą załadowczą, instalacjami i systemem nawilżania". Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. "Wdrożenie technologii produkcji płyt klejonych z litego drewna z technologicznym zabezpieczeniem powierzchni" nr. POIR.03.02.02-00-0927/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

PODSTAWA PRAWNA

Opracowanie przygotowane zostało na podstawie poniższych dokumentów:

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

2) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest "Budowa hali magazynowo - logistycznej wraz z wiatą załadowczą, instalacjami i systemem nawilżania.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a. Wykonanie fundamentów;
b. Wykonanie konstrukcji;
c. Wykonanie posadzki;
d. Wykonanie pokrycia dach,
e. Wykonanie wiaty załadowczej,
f. Wykonanie instalacji POŻ i tryskaczowej;
g. Wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej,
h. Wykonanie instalacji sanitarnej,
i. Wykonanie instalacji c.o.
j. Wykonanie systemu nawilżania wysokociśnieniowego itp.,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy hali magazynowo - logistycznej wraz z wiatą załadowczą, instalacjami i systemem nawilżania. precyzuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia.

Uwaga!
Roboty wykonywane będą na terenie, na którym prowadzona jest bieżąca działalność Zamawiającego, który poza wydzieloną częścią (objętą robotami budowlanym) będzie wykorzystywany przez Zamawiającego.

Ewentualne wskazane w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji całego zamówienia: 6 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.03.2017 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.03.2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane nr: 4/2017/UE/3.2.2

Załączniki:

Oświadczenie o braku powiązań,
Wybór formularza oferty,
Wykaz osób zaangażowanych do projektu,
Wykaz robót budowlanych,
Wzór umowy na roboty budowlane,
Dokumentacja projektowa.

Pytania i Odpowiedzi z dnia 20.02.2017

Pytania i Odpowiedzi z dnia 21.02.2017

Informacja o unieważnieniu zapytania nr: 4/2017/UE/3.2.2

 

loga

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach zamówienia publicznego na dostawy nr 1/2017/UE/1.4.1 z dnia 01.03.2017 r.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

II. PODSTAWA PRAWNA
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
2) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
3) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinasowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuję się ustawy prawo zamówień publicznych (stan na 23.08.2016 r.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń - elementów nowego procesu produkcyjnego tj.:
1. Piła do cięcia obłogu – 1 komplet

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji całego zamówienia: 120 dni liczonych od dnia podpisania umowy.
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.04.2017 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.04.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 1/2017/UE/1.4.1
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 6 – wzór umowy z dostawcą urządzenia

Modyfikacja załącznika nr: 1 Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego z dnia 05.04.2017 r.

Informacja o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego nr: 1/2017/UE/1.4.1  

 

loga

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach zamówienia publicznego na dostawy nr 2/2017/UE/1.4.1 z dnia 01.03.2017 r.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

II. PODSTAWA PRAWNA
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
2) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
3) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinasowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuję się ustawy prawo zamówień publicznych (stan na 23.08.2016 r.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatyki do sterowania suszarnią tj.:
1. Technologia suszenia z podwójnym przegrzewem – 1 komplet
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji całego zamówienia: 120 dni liczonych od dnia podpisania umowy.
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.04.2017 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.04.2017 r. o godz. 10:20 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 2/2017/UE/1.4.1
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 –89 Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 6 – wzór umowy z dostawcą urządzenia

Informacja o unieważnieniu zapytania nr: 2/2017/UE/1.4.1.

loga

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach zamówienia publicznego na dostawy nr 3/2017/UE/1.3.1 z dnia 03.03.2017 r.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

II. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą udzielenia zamówienia są Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 -2020 w stosunku, do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. nowych wózków widłowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji całego zamówienia: 120 dni liczonych od dnia podpisania umowy.
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 07.04.2017 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.04.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 3/2017/UE/1.3.1
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr.6 – Wzór umowy z dostawcą wózków

Informacja o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego nr: 3/2017/UE/1.3.1 z dnia 07.04.2017 r.

loga

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/UE/1.4.1


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

PODSTAWA PRAWNA

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w :

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
2) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
3) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinasowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuję się ustawy prawo zamówień publicznych (stan na 23.08.2016 r.)

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest "Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami" oraz "Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego" w miejscowości Szczepańcowa, przy ul. Przemysłowej, gmina Chorkówka na terenie działek nr: ewid. 301/6, 304/1, 305/1, 306/1, 303/5, 399/2. Przedmiot zamówienia w ramach w/w zapytania ofertowego obejmuję etap I robot budowlanych - "Branże Budowlano – Konstrukcyjną" w zakresie:

I. Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami"

1)Budowy "Budynku zaplecza techniczno-administracyjnego" o powierzchni zabudowy 214,68 m2, i powierzchni użytkowej 179,40 m2, kubatura 802,40m3. Zamierzenie inwestycyjne obejmuję wykonanie fundamentów, oraz konstrukcji stalowej budynku z pokryciem ścian, i dachu płytami warstwowymi, stolarka okienna, wentylacja. Budynek jednokondygnacyjny parterowy, niepodpiwniczony, o dachu dwuspadowym.

2) Budowa "Budynku przepompowni wody" – będzie to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bryła budynku prostokątna o wymiarach 10 m x 7,6 m, powierzchnia zabudowy 76,00 m2, powierzchnia użytkowa 67,77 m2, kubatura budynku – 237,20 m3. Do wykonania fundamenty, konstrukcja stalowa budynku, ściany zewnętrzne i dach, podłoga na gruncie, wentylacja i izolacja.

3) Zbiornik wody przeciwpożarowej oraz konstrukcja wsporcza pod działka wodne – Zamierzenie inwestycyjne w ramach tego zapytania ofertowego obejmuje wykonanie płyty fundamentowej pod budowę zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej i konstrukcję wsporczą pod działka wodne D1, D2, D3.

4) Wykonanie instalacji wodno – sanitarnej w budynku zaplecza techniczno-administracyjnego,

5) Wykonanie przyłącza energetycznego z rozdzielniami- Przyłącz energetyczny z rozdzielniami obejmuje budowę głównej rozdzielnicy wraz z liniami kablowymi, rozdzielnicami, całość na działce Wnioskodawcy,

6) Wykonanie instalacji elektrycznej,

7) Wykonanie instalacji oświetlenie terenu bazy surowcowej,

II. "Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego"

1) Wiaty stanowić będą podstawę wdrażanej technologii ewaporacji wody wolnej surowca. Zapytanie dotyczy wiat do magazynowania mokrego surowca drzewnego w ilości 11 szt. o łącznej powierzchni 5191,1 m2, powierzchni użytkowej 4 968,00 m2 i kubaturze 33 742,15 m3. Wiaty będą obiektem jednokondygnacyjnym, parterowym, niepodpiwniczonym o dachach jednospadowych w tym wykonanie fundamentów, wzniesienie konstrukcji metalowych, pokrycie dachu, montaż osłon. zapytanie ofertowe nie obejmuje podbudowy terenu i ułożenia kostki brukowej (posadzka na gruncie).

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego .

Ewentualne wskazane w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji całego zamówienia: 6 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 05.04.2017 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.04.2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane nr: 3/2017/UE/1.4.1

Załączniki:

Oświadczenie o braku powiązań,
Wzór formularza oferty,
Wykaz osób zaangażowanych do projektu,
Wykaz robót budowlanych,
Wzór umowy na roboty budowlane,
Dokumentacja projektowa.

Pytania i odpowiedzi z dnia 21.03.2017 r.
Pytania i odpowiedzi z dnia 22.03.2017 r.

Modyfikacja zapytania - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu zapytania nr: 3/2017/UE/1.4.1

loga

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/UE/1.4.1


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

PODSTAWA PRAWNA

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w :

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020,
2) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

3) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinasowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuję się ustawy prawo zamówień publicznych (stan na 23.08.2016 r.)

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest "Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami" oraz "Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego" w miejscowości Szczepańcowa, przy ul. Przemysłowej, gmina Chorkówka na terenie działek nr: ewid. 301/6, 304/1, 305/1, 306/1, 303/5, 399/2. Przedmiot zamówienia w ramach w/w zapytania ofertowego obejmuję etap III robot budowlanych - "Instalacja przeciwpożarowa" w zakresie:

I. Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami w tym:

1)Wykonanie Instalacji tryskaczowej,
2) Instalacja Działek wodnych - bez konstrukcji w wsporczej D1, D2, D3
3) Instalacja zewnętrznego zbiornika zapasu wody – bez płyty fundamentowej,
4) Instalacja Pomp przeciw pożarowych,
5) Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w obiektach Bazy surowcowej.

II. Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego w tym:

1) Instalacja System Sygnalizacji Pożaru we Wiatach do technologii wstępnej ewaporacji wody.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego .

Ewentualne wskazane w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji całego zamówienia: 6 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 30.03.2017 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane nr: 4/2017/UE/1.4.1

Załączniki:

Oświadczenie o braku powiązań,
Wzór formularza oferty,
Wykaz osób zaangażowanych do projektu,
Wykaz robót budowlanych,
Wzór umowy na roboty budowlane,
Dokumentacja projektowa,

Pytania i odpowiedzi z dnia 24.03.2017 r.

Informacja o unieważnieniu zapytania nr: 4/2017/UE/1.4.1

loga

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/UE/1.4.1


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna
ul. Podkarpacka 16B
38-400 Krosno
NIP: 6840008202
REGON: 370009017
Tel. 0134373762
Fax 0134373747
e-mail: projektyue@panmar.pl

PODSTAWA PRAWNA

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w :

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

2) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

3) Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinasowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuję się ustawy prawo zamówień publicznych (stan na 23.08.2016 r.)

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest "Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami" oraz "Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego" w miejscowości Szczepańcowa, przy ul. Przemysłowej, gmina Chorkówka na terenie działek nr: ewid. 301/6, 304/1, 305/1, 306/1, 303/5, 399/2. Przedmiot zamówienia w ramach w/w zapytania ofertowego obejmuję etap II robot budowlanych - "Branże drogową i instalacje podziemne" w zakresie:

I. Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z instalacjami"

1) Strefa buforowego składowania surowca o pow.2056,5m2 - Buforowe przechowywanie surowca bez zadaszenia na placach składowych. Strefy wpłyną na ciągłość procesu produkcyjnego.
2) Ciągi komunikacyjne i place załadunkowe o łącznej pow.8598m2– transport surowca, rozładunek/wyładunek, odbywał się będzie przy udziale samochodów i wózków widłowych wymagane jest dostosowanie terenu pod eksploatację, zapewnienie miejsc postojowych.
3) Wykonanie instalacji Wodno – Kanalizacyjnej i Wód Opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym o (pow. 144 m2).
4) Wykonanie ogrodzenia terenu 340 m wraz 2 sztukami bram wjazdowych.
II. "Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego"

1) Wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej (Podłoga na gruncie) od Wiaty do technologii wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego – o łącznej powierzchni 5191,00 m2

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego .

Ewentualne wskazane w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji całego zamówienia: 6 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 31.03.2017 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.03.2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane nr: 5/2017/UE/1.4.1

Załączniki:

Oświadczenie o braku powiązań,
Wzór formularza oferty,
Wykaz osób zaangażowanych do projektu,
Wykaz robót budowlanych,
Wzór umowy na roboty budowlane,
Dokumentacja projektowa,
Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji zasobów

Pytania i Odpowiedzi z dnia 20.03.2017
Pytania i odpowiedzi z dnia 21.03.2017 r.
Modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 22.03.2017 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 24.03.2017 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.03.2017 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 29.03.2017 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr: 5/2017/UE/1.4.1